รพ.สต.บ้านปลัดปุ๊ก

ประวัติความเป็นมา

รพ.สต.บ้านปลัดปุ๊ก ได้ก่อสร้าง อาคารหลังแรก เมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นอาคารปูนชั้นเดียวใต้ถุนสูงและสร้างโรงจอดรถ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2533 เป็นเงิน 67,000 บาท สร้างเสาธง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2534  เป็นเงิน 12,000 บาท ต่อมาได้มีการปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้นล่าง เมื่อ พ.ศ.2539 และในปีงบประมาณ 2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขต่อมาได้งบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่เมือ ปี 2555 แล้วเสร็จ ปี 2556 เป็นเงิน 2,535,000 เปิดให้บริการเดือน พฤษภาคม 2557 และได้ปรับปรุงลานหน้า รพ.สต. ให้เป็นคอนกรีต โดยใช้งบ PAP และได้สร้างอาคารแพทย์แผนไทยและทันตกรรมขึ้นโดยใช้เงินบริจาค เป็นเงิน 500,000 บาท เปิดให้บริการ เดือน เมษายน 2559 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 5,308