ผังเจ้าหน้าที่

วิสัยทัศน์และพันธะกิจ

งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนสุขภาพดี

ภาคีมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนมีความสุข ภายในปี 2564

 

1.จัดบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ต่อเนื่องแบบผสมผสานและเป็นองค์รวมในการ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ

2.ส่งเสริม สนับสนุนภาคีสุขภาพ ให้มีส่วนร่วมในการจัดบริการและร่วมดูแลสุขภาพประชาชน

3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์และส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามวิถีของชุมชน

4.ส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดเชิงบวกให้เกิดกับประชาชนตลอดจนบุคลากรในองค์กร

 

Visitors: 5,307