แผนที่ตำบลวังเหนือ

   ภูมิประเทศ

ตำบลวังเหนือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านด่าน  

มีเนื้อที่ประมาณ 16,125 ไร่ ห่างจาก       
     ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน ประมาณ   
7  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้       

     ทิศเหนือ       ติดต่อกับ   บ้านเสม็ด  ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

     ทิศใต้          ติดต่อกับ   ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์

     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    ตำบลหนองใหญ่  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ    ตำบลบ้านด่าน  อำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์

Visitors: 5,308